Start Akcja Katolicka Akcja Katolicka
Akcja Katolicka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 sierpnia 2011 19:54

Wezwanie Jana Pawła II do reaktywowania Akcji Katolickiej w PolsceW roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II , podczas wizyty biskupów polskich ''ad limina'', zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. ''Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna'' - powiedział Ojciec Święty.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich''.Akcja Katolicka - nową formą apostolstwa świeckich

(list Episkopatu Polski 7 maja 1996r.)W czasie ostatniej wizyty zwanej Ad limina Apostolorum, biskupów polskich w Rzymie, Ojciec Święty pozytywnie ocenił pracę Kościoła w Polsce. Mówił: ,,Ze szczególnym zadowoleniem powitałem, Waszą Drodzy Bracia, decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży''.

Jednakże na duszpasterskiej mapie Polski zauważył Papież brak sprawdzonej w innych krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, którą zlecił wprowadzić. Jest nią ,,Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna'' - mówił 12 stycznia 1993 r. Jan Paweł II. A więc, bez Akcji Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś brakuje.Czym jest Akcja Katolicka, na którą oczekuje Ojciec Święty i Kościół?Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają ją jako "współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym" (DA, 20). Chodzi tu o szczególnie ścisłą jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów, która wypływała z natury Kościoła. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że apostolat Akcji Katolickiej zawsze pozostaje domeną świeckich. Zarówno bowiem biskupi, jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to "co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2, 7).

Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo-religijna i moralna.

"Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom" (Paweł VI).

Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną. Chociaż katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej jest celem Kościoła, gdyż "Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia" (Jan Paweł II, Christofideles laici, 31).

Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich i nie ma zamiaru kierować innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować.

Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia - sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.

Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:


1) przyjrzeć się sytuacji życiowej,
2) przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
3) działać, promując czyny z wiary.KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE


Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA- Codzienna lektura pisma Świętego.

- Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK. 

- Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych. 

- Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich. 

- Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła. 

- Organizowanie stałych spotkań formacyjnych. 

- Organizowanie katechizacji dorosłych. 

- Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej. 

- Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE- Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież. 

- Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci. 

- Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły. 

- Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców. 

- Tworzenie internatów oraz szkół katolickich. 

- Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zainteresowań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek. 

- Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA- Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

- Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków. 

- Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych. 

- Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji. 

- Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

- Założenie księgi darów duchowych.TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO- Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.

- Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

- Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny. 

- Tworzenie domów samotnej matki. 

- Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE- Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii. 

- Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców. 

- Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzystami i samorządowcami. 

- Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych. 

- Uruchomienie telefonu zaufania. 

- Prowadzenie pośrednictwa pracy.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- Prowadzenie sklepów parafialnych. 

- Zakładanie spółek prawa handlowego. 

- Zakładanie fundacji.PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY- Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych. 

- Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video. 

- Organizowanie klubów parafialnych. 

- Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.

- Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury. 

- Uroczyste obchody odpustów parafialnych.POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI .- Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu. 

- Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych. 

- Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

- Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.http://www.ak.org.pl/index1.php?id=2 (z dnia 01.08.2011)

Poprawiony: niedziela, 28 sierpnia 2016 14:45
 
Copyright © 2020 Parafia Św. Antoniego z Padwy w Prostkach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Top joomla 1.5 templates, best hosting company.

Licznik odsłon

Odsłon : 56237

LogowanieGoście

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości